Vodojem Vrané nad Vltavou

Objednatel: Obec Vrané nad Vltavou, Březovská 112, 252 Vrané nad Vltavou

Realizace: od 08/2015 do 11/2015

Rozsah prací:

Stavebně je vodojem řešen jako sestava sedmi železobetonových podzemních segmentů UW a jednoho nadzemního technologického objektu UF. Podzemní segmenty jsou k sobě pevně svařeny. Objekty UW a FW jsou typovým výrobkem Betonbau s.r.o. Segmenty jsou odlity metodou zvonového lití z vodostavebního betonu, hutněného vysokofrekvenční vibrací, bezespáré, nepropustné a vodotěsné. Komory vodojemu i armaturní komora jsou spáovány k odtokovému potrubí. Všechny vodárenské komory jsou opatřeny odvětráváním mimo objekt. Součástí vodojemu je dešťová kanalizace zaústěná do vodoteče a je provedena přípojka elektro.

Prostor kolem vodojemu je oplocen, nádrže jsou zasypány zeminou a zatrávněny.

Základní údaje stavby:

  • Celkový objem vodojemu: 340 m3
  • Délka dešťové kanalizace: 210 m
  • Vodovod – nátok: 27,25 m
  • Vodovod – odtok: 24,35 m

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala pro stavebníka technický dozor a koordinátora BOZP.