Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově, Etapa 001 – Nová vodní linka

Objednatel: Hlavní město Praha

Realizace: 01/2016–09/2018

Rozsah prací:

2016 – zajištění stavební jámy štětovnicovou a pilotovou stěnou, snižování hladiny podzemní vody, výkopové práce, zahájení výstavby prvních železobetonových monolitických objektů.

2017 – výstavba železobetonových monolitických objektů nové vodní linky čistírny odpadních vod, zahájení montáže technologie.

2018 – zastropení a zásyp podzemních objektů ČOV, venkovní a parkové úpravy, dokončení stavebních prací a montáže technologie, zahájení zkušebního provozu.

Nová čistírna odpadních vod Pro Prahu, na Císařském ostrově v Praze-Troji je konstruována jako soustava železobetonových podzemních monolitických objektů. Celá stavba je zakryta a chráněna nad výšku hladiny, kterou přinesly povodně v roce 2002. Technologie ČOV kombinuje mechanické, chemické a biologické čištění. Nová vodní linka plní nejpřísnější evropské směrnice. Zkušební provoz byl zahájen 19.9.2018 a bude probíhat do konce roku 2019.

NVL je ojedinělým projektem podzemní zastřešené čistírny odpadních vod, na jejíž střeše je vytvořen rekreační areál.

Stavba byla realizována v režimu „Žlutý FIDIC“ a jedná se o největší investici hlavního města Prahy v posledních letech.

Společnost STAVOKONTROL s.r.o. na této stavbě zajišťovala činnosti stavebního dozoru v expertní skupině správce stavby.